RODO

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ z siedzibą w Wysocku Wielkim, przy ul. Kościelna 52.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Wysocko Wielkie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) Rozporządzenia w celu realizacji  zadań statutowych w zakresie organizacji przedsięwzięć  sportowych, imprez sportowych i programów / projektów lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w programie / projekcie lub przedsięwzięciu sportowym lub przez okres wynikający z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  4. Dokumenty finansowe zawierające Pani/Pana osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą Ordynacja podatkowa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty współorganizujące lub zlecające organizację  przedsięwzięć sportowych lub programów / projektów.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwić udział w przedsięwzięciu sportowym, imprezie sportowej lub programie / projekcie.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.